ഇംഗ്ലീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടു
   
മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു
   
നാനാര്‍ത്ഥ നിഘണ്ടു
   
ഇംഗ്ലീഷ് പദം         
പദത്തിന്‍റെ ഭാഗം   ആദ്യഭാഗം   അവസാനഭാഗം   പൂര്‍ണ്ണപദം
 
പദത്തില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുകമലയാളം അ൪ത്ഥങ്ങള്‍