ഇംഗ്ലീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടു
   
മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു
   
നാനാര്‍ത്ഥ നിഘണ്ടു
   

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐറ്റി മിഷന്‍,  ഐ സി ടി ക്യാമ്പസ്, വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, ഇന്ത്യ.
ഫോണ്‍ :0471-2726881, 2314307,
ഫാക്സ്: 0471-2314284
ഇ-മെയില്‍ :response@keralaitmission.org

കമ്പ്യൂട്ടേഷണല്‍ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ടീം (സി എല്‍ ടി),
സി-ഡിറ്റ്, ചിത്രാഞ്ജലി ഹില്‍സ്,
തിരുവല്ലം പി. ഒ, തിരുവനന്തപുരം,
കേരളം- 695 027, ഇന്ത്യ.
ഫോണ്‍ : 0471- 2380910 ,0471- 2380912 ഇ-മെയില്‍ : bhashamitram@gmail.com