ഭാഷാമിത്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം...      
 
കേരള സംസ്ഥാന ഐ.ടി. മിഷന്‍റേയും സി-ഡിറ്റിന്‍റേയും സംയുക്തസംരംഭമാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ്. ഇതില്‍
ഓണ്‍ ലൈന്‍ ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു,
മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു. മലയാളം  നാനാര്‍ത്ഥ നിഘണ്ടു എന്നിവയുണ്ട്.
 
ഇത് സോഫ്റ്റ് വെയറിന്‍റെ ബീറ്റ വേര്‍ഷന്‍ ആണ്. അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മോസില്ല ഫയര്‍ ഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക.
കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ മലയാളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു സന്ദര്‍ശിക്കുക :-
മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്
 
   
ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് – മലയാളം നിഘണ്ടു
99009 ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളും അവയുടെ മലയാള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.
 
   
ഓണ്‍ലൈന്‍ മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു
32576 മലയാള പദങ്ങളും അവയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അര്‍ത്ഥങ്ങളും.
 
    ഓണ്‍ലൈന്‍ മലയാളം നാനാര്‍ത്ഥ നിഘണ്ടു
7384 മലയാള പദങ്ങളും അവയുടെ സമാനാര്‍ത്ഥ പദങ്ങളും.
 
 
 
Counter